Euroantreprenoriat

semnatura_n

Euroantreprenoriat – calificări universitare pentru europenizarea societății românești” (POSDRU/156/1.2/G/140578) este un proiect implementat de Facultatea de Comunicare și Relații Publice (Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București – SNSPA Bucuresti) în parteneriat cu Institutul de Studii Euripene din cadrul Vrije Universitiet Brussels (VUB). Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 1 – „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2 – „Calitate în învăţământul superior”.

Obiectivul principal al proiectului este să contribuie la dezvoltarea și consolidarea învățământului superior din România, prin creșterea capacității universităților românești de a furniza noi calificări profesionale adaptate cerințelor pieței muncii. În acest sens, proiectul propune îmbunătățirea, actualizarea și diversificarea unui set de programe de studiu la nivel masteral relevante în contextul europenizării societății românești.

Printre beneficiile importante ale acestui proiect se numără îmbunătățirea conținutului academic pentru trei programe de masterat ale FCRP (EU Communication & Governance, Project Management și Brand Management și Comunicare Corporatistă), validarea calificării academice de ”expert în afaceri europene”, diversificarea ofertei educaționale furnizate de FCRP, precum și corelarea calificărilor obținute de absolvenți cu cerințele angajatorilor. Calificările se vor conforma Cadrului Național al Calificărilor din Învățământul Superior.

Proiectul urmărește, de asemenea, să extindă oportunitățile de învățare ale studenților prin introducerea euroantreprenoriatului ca domeniu de studiu transversal. Prin proiect, vor fi create și consolidate un centru și o rețea interdisciplinară și transnațională de practică și cercetare pe teme europene, relevante pentru cele trei programe masterale vizate.

Pe termen mediu și lung, proiectul va pune bazele comunității specialiștilor români în EU affairs, contribuind, astfel, la implementarea strategiei SNSPA de a deveni o școală de guvernare cu vizibilitate europeană.

Grupuri-țintă:

 • Studenți ai programelor masterale EU Communication & Governance, Project Management și Brand Management și Comunicare Corporatistă;
 • Angajați ai beneficiarului proiectului (10 membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universitate/facultăți, 10 persoane implicate în dezvoltarea și managementul calificărilor la nivel de universitate/facultate și 16 persoane implicate în dezvoltarea programelor de studii universitare).

Printre rezultatele așteptate ale proiectului se numără:

 • două studii privind calificările și competențele specialiștilor în comunicare, guvernanță și antreprenoriat în context european ;
 • trei programe academice actualizate (pentru masteratele EU Communication & Governance, Project Management și Brand Management și Comunicare Corporatistă) ;
 • trei stagii de pregătire ”How to teach Europe” pentru 36 de exprți ai SNSPA la Bruxelles ;
 • trei campanii „zilele porților deschise” la Bruxelles pentru 60 de s masteranzi ai SNSPA;
 • o nouă calificare – expert afaceri europene – propusă pentru validare de către Autoritatea Națională pentru Calificări ;
 • un centru de cercetare și o rețea de practică în EU affairs.

Durata proiectului: 18 luni (începând cu mai 2014)

Bugetul proiectului: Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2150473.19 lei, din care 2105313.25 lei reprezintă valoarea finanţării nerambursabile acordate.

Contact: [email protected], 021- 3180881

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


 

Euroentrepreneurship – university qualifications for the Europeanization of the Romanian society” (POSDRU/156/1.2/G/140578) is a project implemented by the College of Communication and Public Relations (National University of Political Studies and Public Administration – NUPSPA, Bucharest) in partnership with the Institute for European Studies within Vrije Universitiet Brussels (VUB). The project is co-financed by the European Social Fund via the Sectoral Operational Programme Human Resources Development 2007 – 2013, Priority Axis 1 – “Education and training in support for growth and development of knowledge based society”, Key Area of Intervention 1.2 – “Quality in higher education”.

The main goal of this project is to contribute to the development and strengthening of higher education in Romania by improving the capacity of Romanian universities to offer new professional qualifications and programs which are tailored to the requirements of the job market. Consequently, the project entails redesigning, diversifying and bringing up-to-date a series of MA programs which are relevant in the context of Romania’s Europeanization.

Some of the key contributions of this project will be the following: the improvement of the academic curricula in three MA programs at CCPR (EU Communication & Governance, Project Management, and Brand Management & Corporate Communication); the creation and validation of a new academic qualification – “expert in EU affairs”; the diversification of the academic offer at the CCPR; and the correlation of the qualifications of CCPR graduates with employer requirements. The new qualifications will follow the National Framework of Higher Education Qualifications. The project also seeks to extend learning opportunities for students by introducing Euroentrepreneurship as a transversal field of study. This project will allow the construction and consolidation of an international and interdisciplinary center and network of practice and research on European issues which are relevant to the three MA programs targeted by the project.
In the mid- and long-run, the project plays an important role in establishing the professional community of the Romanian specialists in EU affairs. In this way, the project esentially contributes to the implementation of the NUPSPA’s strategy to become a school of governance with European visibility.

Target groups:

 • MA students in the programs EU Communication & Governance, Project Management, and Brand Management & Corporate Communication.
 • Employees from the beneficiary (10 members from the university or college leadership/commissions, 10 people involved in the development and management of academic qualification at the university/college level, and 16 people involved in the development of higher education study program0s).

Some important results of this project are the following:

 • two studies on the qualifications and competencies of experts in communication, governance and entrepreneurship in the European context;
 • three up-to-date MA programs (EU Communication & Governance, Project Management, and Brand Management & Corporate Communication);
 • three training sessions on “How to teach Europe” for 36 NUPSPA’s experts at Bruxelles;
 • three ‘Bruxelles open doors’ campaigns for 60 MA students;
 • a new qualification – expert in EU affairs – proposed for validation to the National Authority for Qualifications;
 • a new research center and practice network.

 

Project duration: 18 months (starting from May 2014)

Project budget: Total eligible value: 2150473.19 lei, of which 2105313.25 lei is the value of the non-reimbursable financial assistance.

Contact: [email protected], 021- 3180881

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro