Project

Obiective
Modulul Jean Monnet „Comunicând Europa: Politici şi Strategii pentru a creşte Vizibilitatea UE între Statele Membre” urmăreşte să atingă următoarele obiective:
• introducerea politicii de comunicare a UE studenţilor din primul an de studiu înscrişi la Masteratul de Managementul Proiectelor, care nu au intrat în contact cu tematici ale UE anterior, prin cursul „Politica de comunicare a UE”
• dezvoltarea de către studenţii primului an din cadrul Masteratului de Managementul Proiectelor, studii la zi, a unor competenţe necesare de a planifica şi implementa proiecte cu privire la consultarea publică, conştientizarea şi comunicarea publică în spaţiul Uniunii Europene, prin cursul „Cultură, Comunicare şi Integrare Europeană”
• de a oferi studenţilor din anul I la Masteratul de Managementul Proiectelor o bază solidă în domeniul publicităţii proiectelor şi programelor finanţate de UE, prin cursul “Campanii de comunicare pentru proiectele şi programele finanţate de UE”.
Grupuri Ţintă
Principalul grup ţintă este reprezentat de studenţii înscrişi în anul I în cadrul Masteratului de Managementul Proiectelor, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, SNSPA. Conform unor date statistice oferite de facultate, 80% dintre aceşti studenţi au obţinut diplome de licenţă în domenii ce nu au legătură cu Uniunea Europeană, precum filologie şi limbi străine (48%), inginerie şi ştiinţă (22%), medicină şi farmacie (3%), arte (7%). Motivul pentru care aceşti studenţi doresc să obţină o specializare în managementul proiectelor este dat de condiţia esenţială de a administra proiectele şi programele finanţate de UE. Deşi o problemă importantă în perioada de pre-aderare, implementarea programelor şi proiectelor finanţate de UE a devenit pentru Romania un imperativ al dezvoltării atât a organizaţiilor publice, cât şi a celor private, odată cu 1 ianuarie 2007.

Luând în considerare toate acestea, echipa implicată în coordonarea Masteratului de Managementul Proiectelor a realizat că înainte de a urma cursuri foarte specializate în management de proiect, oportunităţi de finanţarea de la UE, Fonduri Structurale, Auditul proiectelor ş.a., studenţii trebuie să se familiarizeze cu strategia de comunicare şi să cunoască politica de comunicare a UE cu privire la proiectele şi programele finanţate de aceasta.

Al doilea grup ţintă este cel al profesioniştilor în management de proiect şi cetăţeni, care nu au cunoştinţe aprofundate despre politicile, programele şi proiectele europene. Aceştia ar trebui să cunoască rolul important al comunicării în cadrul Uniunii Europene. Un manager de proiecte finanţate prin instrumentele structurale trebuie să cunoască diferenţa esentială între politica de comunicare a UE, campaniile de comunicare a programelor finanţate de UE (ex. Programele Operaţionale Sectoriale) şi campaniile de conştientizare cu privire la proiectele finanţate de Uniune, adică acele proiecte care deja au fost selectate pentru finanţare. Prin urmare, studenţii care absolva Masteratul de Managementul Proiectelor trebuie să înţeleagă politica de comunicare a UE, sa cunoască cum să organizeze şi să implementeze o campanie de comunicare implementata de UE în Romania, şi, de asemenea, cum să realizeze şi să implementeze activităţi ce au drept scop creşterea conştientizării cu privire la proiectele finanţate prin intrumentele structurale.

Deşi această categorie de grup ţintă nu presupune studenţi la Masteratul de Managementul Proiectelor, specialiştii în management de proiect şi cetăţenii vor fi implicaţi în modulul european „Comunicând Europa” prin conferinţa academică şi prin accesul la cursurile publicate. De asemenea, vor putea participa la viitoare cercetări cu privire la comunicarea în UE.

Rezultate
Pe termen scurt, un rezultat aşteptat constă în faptul că modulul Jean Monnet „Comunicând Europa” va determina ca studenţii să deţină bagajul teoretic necesar pentru a înţelege mai bine legătura dintre acţiunile Uniunii Europene şi programele promovate de Uniune.

Impactul pe termen lung presupune profesionalizarea managementului programelor şi proiectelor finanţate de Uniunea Europeană şi o mai ridicată absorbţie a fondurilor structurale, ce, în cele din urmă, determină o mai bună implementare a politicilor UE. Totuşi, se doreşte ca modulul să atingă o mai mare audienţă şi să aibă un impact şi asupra cetăţenilor care sunt potenţiali beneficiari ai fondurilor structurale, drept mijloc de a genera dezvoltarea.


Objectives
The Jean Monnet Module – “Communicating Europe: Policies and Strategies for Increasing EU’s Visibility among Member States” seeks to achieve the following objectives:

to introduce EU Communication Policy to 1st year MSc full-time students enrolled in MSc programme in Project Management, who have not previously come in contact with EU-related issues, through the course “EU Communication Policy”;
to equip 1st year MSc in Project Management full-time students with the necessary skills to design and manage EU public communication, awareness, and public consultation projects, through the course “Culture, Communication and European Integration”;
to provide 1st year MSc in Project Management full-time students with the necessary background in the field of publicity of EU-funded programmes and projects, through the course “Awareness and Publicity for EU Programmes and Projects”.

Target Groups
The primary target group is the students enrolled in the first year of graduate studies in Project Management (MSc programme) at the NSPAS – CCPR. According to the statistics provided by the college database, 80% of these students have obtained university degrees in fields unrelated to European studies, such as humanities (48%), engineering and science (22%), medicine and pharmacy (3%), arts (7%).

During their undergraduate studies, students have not come in contact with issues related to European integration studies. Having this in mind, the team involved in the coordination of the MSc programme in Project Management has realized that before attending highly specialized courses in Project Management, European funding opportunities, Structural Funds, Project Audit etc., students need to be familiarized with EU’s communication strategy and to become aware of the EU communication policy related to EU-funded programmes and projects.

The secondary target group is composed of project management professionals and citizens, that don’t have a special knowledge about European programmes, projects and policies. Even though proficient in EU project management, they are not aware of the important role played by EU communication. An EU project manager should understand that there is an important difference between EU communication policy, communication campaigns on EU funding programmes (such as Sectorial Operational Programmes), and awareness campaigns developed within EU-funded projects, this meaning those projects that have already selected for funding.

Results
In the short-term, the Jean Monnet Module will impact on the students who will be equipped with the necessary theoretical background to better grasp the link between EU’s actions and the programmes and projects it funds.

The long-term impact will be reflected in the proficient management of EU-funded projects and programmes and in a greater absorption of the Structural Funds, which, ultimately, leads to a better implementation of EU’s policies and actions. Nonetheless, the Module aims at reaching a larger audience and at impacting upon the citizens who will act as potential beneficiaries of EU funds as a means to enable development.